เปิดดูเลย! คนไทยมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่ กระจุก ‘คนรวย-จน’มากกว่ากัน

จากข้อมูล 10 จังหวัดในประเทศที่มียอดเงินฝากสูงสุด สามารถนำข้อมูลเงินฝากมาดูว่า เงินฝากคนไทย กระจุกอยู่ในวงเงินเท่าไร มีเงินฝากกันมากแค่ไหน สะท้อนได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่มีเงินฝากเงินออมกันบ้างหรือไม่ โดยนำบทวิเคราะห์ของ “ธนัชญา ปิยวรไพบูลย์” Economics Data Analytics, Bnomics ที่ได้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปได้ว่า ยอดบัญชีเงินฝากรวมทุกประเภทเติบโตขึ้นในปี 2565

ข้อมูล ณ ไตรมาส 4 ปี 2565 มีเงินฝากอยู่ที่ 15.9 ล้านล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น 4.3% เทียบกับปีก่อนหน้า โดยมาจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และประจำ รวมทั้งสิ้น 118.74 ล้านบัญชี เห็นได้ว่า คนไทยมีการเปิดบัญชีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงยอดเงินฝากโดยรวมก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน แต่จำนวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้นนี้ ไม่ได้เพิ่มเฉลี่ยเท่ากันในผู้ฝากเงินทุกกลุ่ม

คนไทยมีเงินฝากมากแค่ไหน? ดูจากจำนวนบัญชีและเงินฝากแต่ละประเภท ดังนี้

-ไม่เกิน 50,000 บาท จำนวนบัญชี 104 ล้านบัญชี จำนวนเงินฝาก 4.4 แสนล้านบาท

-ตั้งแต่ 50,000 บาท – 500,000 บาท จำนวนบัญชี 10.8 ล้านบัญชี จำนวนเงินฝาก 1.76 ล้านล้านบาท

-ตั้งแต่ 500,000 บาท – 1 ล้านบาท จำนวนบัญชี 1.577 ล้านบัญชี จำนวนเงินฝาก 1.11 ล้านล้านบาท

-ตั้งแต่ 1 ล้านบาท – 10 ล้านบาท จำนวนบัญชี 1.754 ล้านบัญชี จำนวนเงินฝาก 4.23 ล้านล้านบาท

-ตั้งแต่ 10 ล้านบาท – 25 ล้านบาท จำนวนบัญชี 97,290 บัญชี จำนวนเงินฝาก 1.44 ล้านล้านบาทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

-ตั้งแต่ 25 ล้านบาท – 50 ล้านบาท จำนวนบัญชี 29,489 บัญชี จำนวนเงินฝาก 1.03 ล้านล้านบาทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

-ตั้งแต่ 50 ล้านบาท – 500 ล้านบาท จำนวนบัญชี 22,564 บัญชี จำนวนเงินฝาก 2.75 ล้านล้านบาท

-ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป จำนวนบัญชี 1,497 บัญชี จำนวนเงินฝาก 2.37 ล้านล้านบาท

แม้ว่ายอดการเปิดบัญชีจะเพิ่มมากขึ้น แต่จำนวนเงินที่ฝากในบัญชียังคงอยู่ในระดับต่ำ หนำซ้ำกลุ่มดังกล่าวจนถึงกลุ่มที่มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท ยังมียอดเงินฝากที่หดตัวลงจากปีก่อนอีกด้วย และเห็นได้ว่าเงินฝากบางส่วนกระจายไปอยู่ในกลุ่มที่มีเงินฝากในบัญชีตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมีเพียง 1,497 บัญชี และเป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ในประเทศเท่านั้น แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนที่มีรายได้มากในประเทศมีจำนวนน้อย อีกทั้งไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีเงินฝากมากที่สุด เนื่องจากคนกลุ่มนี้มักนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนเพิ่มมากกว่าการฝากแค่เพียงในธนาคารเท่านั้น

กลุ่มที่มีเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยวัยทำงานที่เริ่มอาชีพและมีเงินเก็บมาสักระยะเวลาหนึ่ง โดยถือว่าเป็นกลุ่มมีที่ยอดเงินฝากรวมสูงสุด รวมอยู่ที่ 4.23 ล้านล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 4.95% นอกจากนี้ กลุ่มที่มีเงินฝาก 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท มีการขยายตัวของจำนวนบัญชีปี 2565 สูงสุด ที่ 8.99% อีกทั้งยังมีการเติบโตของเงินฝากที่ 8.79% ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการขยายตัวของเงินฝากมากที่สุด

“แม้ว่ากลุ่มคนไทยส่วนใหญ่จะมีบัญชีเงินฝากมาก แต่ยังคงมีเงินฝากในบัญชีน้อย ในขณะที่สัดส่วนเงินฝากส่วนมากไม่ได้มาจากกลุ่มคนที่มีเงินฝากมากเสมอไป สิ่งนี้สะท้อนถึงการกระจุกตัวของเงินฝากที่อยู่ในกลุ่มคนที่มีเงินฝากในระดับปานกลาง อย่างไรก็ดี สามารถจำแนกได้อีกทางว่า กลุ่มคนที่มีรายได้แตกต่างกันอาจจะมาจากช่วงอายุที่ไม่เท่ากัน โดยคนอายุน้อยที่ยังไม่มีรายได้อาจจะเปิดบัญชีออมไว้ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ขณะที่บัญชีที่มีจำนวนเงินมากมาจากกลุ่มคนอายุมากก็เป็นได้เช่นกัน เหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่นำมาใช้วิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์การออมเงินของคนไทยมากขึ้น”

(ข้อมูล : Bnomics, ธนาคารแห่งประเทศไทย)

Back To Top