ผบ.ตร.สั่งตั้งคณะทำงาน ยกเครื่อง ปรับปรุงแก้ระเบียบรับบุคคลเป็น “ตำรวจสัญญาบัตร”

วันนี้ 12 มิ.ย. 2566 พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า“ตามที่มีข่าวประเด็นข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับกรณีของ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา และข้าราชการตำรวจรายอื่นๆ ของหลักสูตร กอส. แม้ว่าในเบื้องต้นกระบวนการทั้งการคัดเลือก การแต่งตั้ง การเข้าเรียนหลักสูตร กอส. การบรรจุด้วยวุฒิปริญญาโท จนการเลื่อนยศจนถึง ร.ต.อ. จะเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ไม่ได้นิ่งนอนใจ สั่งการให้ตรวจสอบรายละเอียด หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงที่ ผบ.ตร.เข้ามารับตำแหน่ง กว่าระยะเวลา 8 เดือน ก็ยังไม่ได้มีการเปิดรับบุคคลภายนอกมาเป็นตำรวจตามที่หน่วยงานร้องขอแต่อย่างใด

เพื่อให้การแก้ไขเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรม พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ จึงได้สั่งการ มอบหมาย ให้ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.ฝ่ายบริหาร ตั้งคณะทำงาน เพื่อทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ คำสั่ง กฏ ก.ตร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้ามาเป็นตำรวจสัญญาบัตร การบรรจุ แต่งตั้ง ครองยศ รวมถึงการเข้าเรียนหลักสูตรการอบรมบุคคลภายนอกที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร(กอส.) , หลักสูตรการอบรมบุคคลภายใน (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร(กอน.) และหลักสูตรที่เทียบเคียงอื่นๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทันต่อยุคสมัย และสอดรับกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ฉบับใหม่

เจาะช่องโหว่ ! โครงสร้างระบบตำรวจ กอส.บางคนมีชื่อแต่ไม่เคยเข้าทำงาน

“ผู้กองแคท” กราบขอโทษแจงดราม่า ให้สัญญาตั้งใจทำงานเต็มกำลังความสามารถ

รวมทั้งนำกรณีของ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยาฯและข้าราชการตำรวจรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มอบหมายให้สำนักงานกำลังพลไปถอดบทเรียน มาประกอบการพิจารณาเพื่อยกร่างกฎระเบียบใหม่

โดยจะมีการเปิดกว้างในการรับบุคคลภายนอกที่มีคุณภาพ มาเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรงกับความต้องการของหน่วยและจะมีการพิจารณาเพิ่มโควต้าคนในให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากผลการประเมินจากผู้บังคับบัญชาหรือกรณีที่ตำรวจไปศึกษาเพิ่มเติมจนจบชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยจะเปิดให้มีการแข่งขันกันเอง ให้เป็นสัญญาบัตรได้ในสายงานต่างๆ เช่นสายงานสอบสวน สายงานป้องกันปราบปราม เป็นต้น

สำหรับ หลักสูตร กอสคำพูดจาก สล็อต888. ที่สังคมตั้งคำถามเป็นหลักสูตรที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานสำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยมีที่มาจากการสอบแข่งขัน การคัดเลือก ทายาทของตำรวจที่เสียชีวิต การรับโอนจากส่วนราชการต่างๆหรือคุณวุฒิขาดแคลนตามที่หน่วยร้องขอ

โดยเงื่อนไขของบุคคลภายนอกที่เข้ามาเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรทุกนายจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อให้การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนทุกมิติ คณะทำงานชุดนี้ จะมีการพิจารณาในทุกประเด็น โดยเฉพาะการรับบุคคลเข้ามาเป็นตำรวจสัญญาบัตร การเข้าเรียนหลักสูตร กอส. รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการเปิดกว้าง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อที่จะรับบุคคลภายนอกที่มีคุณภาพ ตรงกับที่หน่วยต้องการ และจะเน้นการเพิ่มจำนวนโควต้าพิจารณาคนใน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน และสามารถสร้างความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับของประชาชน สังคมต่อไป

Back To Top